top of page

NAGANO RYU HEIHOU YUDANSHA

 

 

nagano ryu kanji1.png
Jerome McDade, Kyoshi
NANADAN
Hatsu Mokuroku License
National Director
O'Nami Dojo

Spotslyvania, Virginia
Carlos Arango, Shihan 
ROKKUDAN
Sho Mokuroku License
International Ryuha Ambassador 
Honbu Dojo
Greensboro, North Carolina
IMG_4696.JPG
Charles Pope, Daihan
SANDAN
Daihan no Koto License
Dai Ono Dojo
Stafford, Virginia
IMG_4700.JPG
Andrew Metz, Daihan
SANDAN
OKU-IRI License
Honbu Dojo
Greensboro, North Carolina
IMG_4703_edited.jpg
Caitlin Metz,Daihan
NIDAN
OKU-IRI License
Honbu Dojo
Greensboro, North Carolina
IMG_4686.JPG
Muhammad Abdur-Rashid, 
NIDAN
OKU-IRI License
Houston, Texas 
Sean Williams 
NIDAN
Shidoin
Charlotte, North Carolina
bottom of page